Упатство за изработка на апстракти

Упатство за изработка на апстракт за УСНА презентација

Упатство за изработка на апстракт за ПОСТЕР презентација

Изглед на апстракт